Awans zawodowy nauczycieli

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego i zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną - Prezydent Miasta Otwocka nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego

 

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w drodze postępowania egzaminacyjnego:

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) - rozdział 3a;

- Rozporządzenie Mianistra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. - w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

Terminy i sposób załatwienia:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zobowiązany jest złożyć w roku kalendarzowym, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Dla nauczycieli, ktorzy złożą wnioski:

- do dnia 30 czerwca przeprowadza się postepowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku;

- do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.

Miejsce składania dokumentów:

Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, 05-400 Otwock, pokój nr 9, tel. 22, 788-02-06

sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli prowadzi: Izabela Gontarz - pracownik Oświaty Miejskiej w Otwocku (nr. tel. 22,788-02-06)

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:                   

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe  lub poświadczone kopie tych dokumentów;

- akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasdnieniem lub poświadczona kopia aktu nadania;

- zaświadczenie dyrektora szkoły (przedszkola) zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania

 

Analiza formalna wniosku:

Organ prowadzący przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego i wymaganej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub złożona dokumentacja, nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dnia wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Informacja o egzaminie i jego przebieg:

Egzamin odbywa się w siedzibie Oświaty Miejskiej w Otwocku (ul. Andriollego 76, 05-400 Otwock), a o jego terminie nauczyciel jest powiadamiany na co najmniej 14 dni przed wyznaczona datą. Komisję egzaminacyjną powołuje Prezydent Miasta Otwocka. W skład komisji wchodzą:

- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;

- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

- dyrektor szkoły;

- dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

Na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel związku zawodowego. W tym celu zainteresowany nauczyciel powinien zamieścić zgłoszenie powołania przedstawiciela związku we wniosku o podjecie postępowania egzaminacyjnego. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

 

Egzamin skłąda się z dwóch części:

- część I - nauczyciel dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,

- część II - nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w par. 7 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie o zdniau egzaminu, na podstawie którego organ prowadzący szkołę nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, stopien nauczyciela mianowanego. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel sklada ślubowanie, potwierdzając je podpisem.

FORMULARZE DO POBRANIA:

 

- Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na st. nauczyciela mianowanego

- Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na st. nauczyciela mianowanego z udziałem przedstawiciela związku zawodowego

-Zaświadczenie dyrektora - zakończenie stażu

-Zaświadczenie dyrektora - zmiana miejsca zatrudnienia