Uchwała dotycząca wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród oraz wynagrodzenia za godzin ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Uchwała Nr XXXI/203/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości i warunków wypłacania nagród, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock. – Załącznik 2