Rekrutacja do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 reguluje Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016r. i Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego (do pobrania)

Harmonogram postępowania uzupełniającego (do pobrania)

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
danej szkoły określone zostały stosownej Uchwale Rady Miasta:

1) wynik sprawdzianu po szkole podstawowej przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej, przemnożone przez 0,2, za dokument
potwierdzający spełnianie kryterium uznaje się zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po klasie szóstej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt, za dokument
potwierdzający spełnianie kryterium uznaje się świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);

3) świadectwo z klasy VI (maksymalnie 30 pkt):

a/ język polski – ocena x 2 (maks. 12 pkt),

b/ matematyka – ocena x 2 (maks.12 pkt),

c/ język obcy nowożytny – ocena (maks.6 pkt),

za dokument potwierdzający spełnianie kryterium uznaje się świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);

4) ocena zachowania zapisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks.6 pkt):

a/ wzorowa – 6 pkt,

b/ bardzo dobra – 3 pkt,

c/ inne – 0 pkt,

za dokument potwierdzający spełnianie kryterium uznaje się świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);

5) średnia ocen z pięciu przedmiotów ( język polski, matematyka, historia, język obcy nowożytny, przyroda) ze świadectwa klasy V ( maks. 6 pkt z dokładnością do jednego miejsca po przecinku), za dokument potwierdzający spełnianie kryterium uznaje się zaświadczenie wydane przez szkołę;

6) szczególne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – 3 pkt, za dokument potwierdzający
spełnianie kryterium uznaje się świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);

7) zamieszkanie kandydata na terenie Miasta Otwocka – 15 pkt, za dokument potwierdzający spełnianie
kryterium uznaje oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych;

8) rozliczenie podatku dochodowego za miniony
rok w Otwocku przez oboje rodziców/opiekunów prawnych – kryterium stosuje się
również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 15 pkt, za
dokument potwierdzający spełnianie kryterium uznaje oświadczenie rodziców lub
opiekunów prawnych;

9)wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt, za dokument potwierdzający
spełnianie kryterium uznaje oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników, bierze się pod uwagę kryteria dodatkowe:

1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na
który prowadzona jest rekrutacja do gimnazjum – 5 pkt

2) wskazanie przez rodziców/opiekunów prawnych lub
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata klasy
integracyjnej – 2 pkt

Za dokument potwierdzający spełnianie dodatkowego kryterium z pkt 1 uznaje się
poświadczenie dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 reguluje Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016r. i Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r.

 

Informacja z Kuratorium Oświaty z dnia 20-05-2016