aktualnosci

24 grudnia 2015 roku - Oświata Miejska w Otwocku nieczynna

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 8/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku, Dyrektor Oświaty Miejskiej w Otwocku ustalił dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Oświacie Miejskiej w Otwocku w zamian za dzień 26 grudnia 2015 roku.

W związku z powyższym 24 grudnia 2015 roku (czwartek) Oświata Miejska będzie nieczynna.

Konkurs, na projekt pocztówki okolicznościowej z okazji Jubileuszu 100-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Otwock

KONKURS

Na projekt pocztówki okolicznościowej z okazji Jubileuszu 100-lecia Nadania Praw Miejskich Miastu Otwock

 

„Otwock z historią”

 

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej historią miasta, kształtowaniem lokalnego patriotyzmu, szacunku dla dziedzictwa narodowego oraz uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci i młodzieży.

Organizatorem konkursu jest Miasto Otwock we współpracy z Oświatą Miejską.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Otwock Zbigniew Szczepaniak.

 

REGULAMIN KONKURSU

§1

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych: z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta Otwock.

§2

Konkurs przeprowadzany jest w 4 kategoriach wiekowych:

  1. Przedszkola i oddziały przedszkolne
  2. Klasy 1-3 szkół podstawowych
  3. Klasy 4-6 szkół podstawowych
  4. Klasy 1-3 gimnazjów

§3

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§4

Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu pocztówki lub zaproszenia w formie pocztówki z odniesieniem do obchodów jubileuszu 100-lecia Miasta Otwock, historii miasta lub jego przyszłości. Projekt powinien w sposób jednoznaczny kojarzyć się z Otwockiem i zawierać elementy charakterystyczne dla miasta.

Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej umożliwiającej przeniesienie jej w formę cyfrową i wydruk (skanowanie).

Praca powinna zamykać się w formacie maksymalnym 29x21 cm. Minimalny format pracy to 14,5x10,5 cm.

§5

Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę.

§6

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dołączenie do pracy „Karty zgłoszenia” (zał. nr 1) oraz zgody opiekuna prawnego na publikację nazwiska i wizerunku dziecka w celach związanych z konkursem (zał. nr 2).

§7

Prace należy składać do 07.01.2016 r. u dyrektora placówki oświatowej do której uczęszcza dziecko.

§8

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18.01.2016 r.

§9

Prace zostaną ocenione przez jury konkursowe powołane przez organizatora.

§10

Jury konkursowe w ocenie prac kierować się będzie oceną kreatywności, pomysłowości, jakością wykonania oraz przekazem jednoznacznie charakteryzującym Otwock.

§11

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnień w postaci dyplomów.

§12

Nagród rzeczowych nie można wymienić na gotówkę.

§13

Zwycięskie prace zostaną wydane jako pocztówki okolicznościowe jubileuszu 100-lecia nadania Praw Miejskich Miastu Otwock.

§14

Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na z przeniesienie praw autorskich majątkowych i pokrewnych oraz praw zależnych na organizatora konkursu na wszystkich polach eksploatacji.

§15

Uczestnik konkursu zrzeka się praw do wynagrodzenia za przekazaną pracę. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.

Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych ze wskazaniem autorów w prasie oraz internecie.

§16

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia przez uczestnika konkursu praw autorskich osób trzecich.

 

Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia ucznia do konkursu

Załącznik nr 2: Zgoda na wykorzystanie wizerunku i nazwiska dziecka

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Szanowni  Państwo,

Dostrzegając potrzebę wspierania uzdolnionych uczniów mazowieckich szkół oraz kontynuację programów stypendialnych w nowej perspektywie unijnej Samorząd Województwa Mazowieckiego wdrożył działania umożliwiające udzielenie pomocy stypendialnej. Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna działania odnośnie projektów stypendialnych adresowanych do uczniów z wysokimi wynikami/osiągnięciami edukacyjnymi w zakresie przedmiotów ogólnych.

Na rok szkolny 2015/2016 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował I edycję projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.

Szczegółowe zasady i procedurę przyznawania stypendiów określa Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016, który wraz z pozostałymi wzorami dokumentów będzie zamieszczony na stronie internetowej
www.mazovia.pl, zakładka Edukacja i sport, odnośnik: stypendia dla uczniów oraz na stronie internetowej www.stypendia.oeiizk.waw.pl.


Nabór trwa do 30 października 2015 r

stypendia-mazovia2015

Zaproszenie do składania ofert na nabór elektroniczny

Oświata Miejska w Otwocku zaprasza dostawców i producentów oprogramowania komputerowego do składania ofert na kompleksowy system do naboru elektronicznego uczniów (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów), których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

 

Szczegółowe wymagania systemu (pobierz)

 

Oferty należy składać do dnia 25-11-2015 pod adresem e-mail: oferty@oswiata-otwock.pl

 

Oświata Miejska zastrzega sobie kontakt, tylko z wybranymi oferentami.