Close

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych 2018/2019

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock rozpocznie się dnia  23 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.formico.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci w rekrutacji podstawowej (łącznie z kandydatami do klas zero) mają możliwość udziału w rekrutacji uzupełniającej.

 

Poniżej lista placówek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej:

Lp. Placówka Oddział Liczba wolnych miejsc
1. Przedszkole nr 3 w Otwocku,
ul. Jodłowa 14
ogólnodostępny 1
2. Przedszkole nr 4 w Otwocku,
ul. Dwernickiego 1
ogólnodostępny 1
3. Przedszkole nr 6 w Otwocku,
ul. Kubusia Puchatka 28
ogólnodostępny 13
4. Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty”
w Otwocku, ul. Kochanowskiego 6
ogólnodostępny 3
5. Przedszkole nr 12 w Otwocku,
ul. Batorego 34
ogólnodostępny 1
6. Przedszkole nr 15 w Otwocku,
ul. Majowa 44
ogólnodostępny 10
7. Przedszkole nr 17 w Otwocku,
ul. Czaplickiego 7
ogólnodostępny 1
8. Przedszkole nr 18
im. Kubusia Puchatka w Otwocku,
ul. Komunardów 4
 

ogólnodostępny

 

1

9. Przedszkole nr 20 w Otwocku,
ul. Majowa 230
ogólnodostępny 2
10. Szkoła Podstawowa nr 1
im. W. Reymonta w Otwocku,
ul. Karczewska 14/16
 

5- i 6 – latki

 

3

11. Szkoła Podstawowa nr 2
im. I. Sendlerowej w Otwocku,
ul. Poniatowskiego 47/49
 

5- i 6 – latki

 

1

12. Szkoła Podstawowa nr 3
im. T. Morusa w Otwocku,
ul. Kościuszki 28
 

5- i 6 – latki

 

12

13. Szkoła Podstawowa nr 6
im. M.E. Andriollego w Otwocku, ul. Ambasadorska 1
 

5- i 6 – latki

 

3

14. Szkoła Podstawowa nr 8
im. Gen. J. Filipowicza w Otwocku,
ul. Żeromskiego 235
 

5- i 6 – latki

 

12

15. Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Pawła II w Otwocku,
ul. Narutowicza 275
 

5- i 6 – latki

 

14

16. Szkoła Podstawowa nr 12
im. K. Makuszyńskiego w Otwocku,
ul. Andriollego 76
 

5- i 6 – latki

 

14

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Otwocka, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2018 r.

http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2018_01/BIPF563EBE5DE76FZ/z17_2018.pdf

 1. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 1. Informacje ogólne
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Otwocku:
 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),

oraz

  • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
   w Zarządzeniu j.w.
  • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Załącznik wniosek
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
  • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
  • istnieje możliwość podpisania i wysłania dokumentów rekrutacyjnych poprzez system EPUAP na adres skrzynki ogólnej Oświaty Miejskiej w Otwocku, formularz: Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie mają możliwości skorzystania z komputera
  i Internetu:
  • pobierają druk wniosku w dowolnym przedszkolu/szkole,
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły,
  • podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
  • za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły,
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do Prezydenta Miasta Otwocka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Prezydent Miasta Otwocka:

  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
   o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – tj. Dz. U.z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, tj.:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej, każdemu z tych kryteriów nadano jednolitą wartość po 170 punktów.

 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLVII/364/2017 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017r.

http://archiwumbip.otwock.pl/uchwaly/7kad/364_17.pdf

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  do przedszkola/szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Font Resize
Contrast