Close

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja  do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock rozpocznie się dnia 25 lutego 2019 roku o godzinie 9.00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.
Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.elemento.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2019/2020

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
 • uchwały Rady Miasta Otwocka nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkół prowadzonych przez Miasto Otwock, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców
  do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 22 lutego 2018 roku. Załącznik deklaracja kontynuowania edukacji w klasie pierwszej

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzone
z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych
w harmonogramie 
rekrutacji.

http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57FB86176B51AZ/z9_2019.pdf

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji, a datą jej zakończenia, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego;
 • data i godzina wydrukowania wniosku;
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole;
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku,

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia wraz
z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2
i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Załącznik zgłoszenia

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

 1. Wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka.
 1. Drukują wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają je w szkole obwodowej.
 2. Istnieje możliwość podpisania i wysłania dokumentów rekrutacyjnych poprzez system EPUAP na adres skrzynki ogólnej Oświaty Miejskiej w Otwocku, formularz: Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego.
 3. Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu
  w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Załącznik potwierdzenie woli
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 1. Pobierają druk zgłoszenia w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole rejonowej. Załącznik zgłoszenia
 2. Informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły.
 3. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 4. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej, albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.
 5. Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Załącznik potwierdzenie woli
 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji (z czego jedną ze szkół będzie szkoła obwodowa).
 3. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 4. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 5. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Otwocka.

http://archiwumbip.otwock.pl/uchwaly/7kad/365_17.pdf

 1. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

  1. Wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka. Załącznik wniosek
  2. Drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.
  3. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miasta Otwocka, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
   oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
   oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły
   oświadczenie wyrażeniu zgody na uczęszczanie dziecka do klasy integracyjnej
  4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
  5. Istnieje możliwość podpisania i wysłania dokumentów rekrutacyjnych poprzez system EPUAP na adres skrzynki ogólnej Oświaty Miejskiej w Otwocku, formularz: Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego
  6. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
  8. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  9. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Załącznik potwierdzenie woli
  10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

   1. Pobierają druk wniosku w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru. Załącznik wniosek
   2. Informacje zawarte we wniosku wprowadza, w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.
   3. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
   4. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru – albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.
   5. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miasta Otwocka, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
    oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
    oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły
    oświadczenie wyrażeniu zgody na uczęszczanie dziecka do klasy integracyjne
   6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
   7. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
   8. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
   9. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych do przyjęcia
   10. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.Załącznik potwierdzenie woli
   11. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

   

  Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

  1. Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  2. Wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  3. Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.
Font Resize
Contrast