oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock rozpocznie się dnia 2 marca 2020 roku o godz. 9:00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.elemento.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2020/2021

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 • uchwały Rady Miasta Otwocka nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkół prowadzonych przez Miasto Otwock, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacje ogólne

1.Do klas I przyjmowane są:

dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym;

dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkoła obwodową na wniosek rodziców  (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wnioski (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego 2020 roku.

Załącznik – zgłoszenie o przyjęcie kandydata do SP  obwodowej

Załącznik – wniosek kandydata spoza obwodu

3. Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, która nie jest ich szkoła obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone
z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych
w harmonogramie rekrutacji w Zarządzeniu Nr 28/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2020 roku.

Treść zarządzenia do pobrania

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji, a datą jej zakończenia, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego;
 • data i godzina wydrukowania wniosku;
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole;
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku,

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Załącznik zgłoszenia

Rodzice/prawni opiekunowie:

 1. Wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka.
 2. Drukują wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają je w szkole obwodowej.

lub

Pobierają zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają w szkole obwodowej (informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego wyznaczony pracownik szkoły)

3. Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:

– pisemnie, w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany;

– elektronicznie w systemie informatycznym.

Załącznik potwierdzenie woli

4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji (z czego jedną ze szkół będzie szkoła obwodowa).
 3. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 4. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 5. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Otwocka w uchwale nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Treść uchwały do pobrania

6. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie:

1.Wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka.

Załącznik wniosek

2. Drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.

Lub

Pobierają wniosek w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru (informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego wyznaczony pracownik szkoły).

3.Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miasta Otwocka, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

5. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

6. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

7. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

8. Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:

– pisemnie, w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany;

– elektronicznie w systemie informatycznym.

Załącznik potwierdzenie woli

9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 1. Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 2. Wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.