oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close
Sprzęt do zdalnej nauki dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Sprzęt do zdalnej nauki dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Miasto Otwock uzyskało dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach
, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.

Uzyskane przez Miasto Otwock wsparcie finansowe w wysokości 100 000,00 PLN zostało przeznaczone na zakup 91 laptopów, które następnie trafiły bezpośrednio do 10 placówek publicznych i 2 niepublicznych, prowadzonych przez Miasto Otwock.

Zakupiony sprzęt został rozdysponowany na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez dyrektorów otwockich szkół oraz według założeń programu, który przewidywał przekazanie sprzętu według wielkości placówki.

Beneficjentami ostatecznymi są uczniowie i nauczyciele z obszaru Miasta Otwocka, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Wykaz sprzętu komputerowego nieodpłatnie przekazanego poszczególnym szkołom i placówkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock:

Lp. Placówka oświatowa na terenie Miasta Otwocka Ilość zakupionego i przekazanego sprzętu   I nabór ZDALNA SZKOŁA   Ilość zakupionego
i przekazanego sprzętu   II nabór  ZDALNA SZKOŁA +  
ŁĄCZNIE ilość zakupionego
i przekazanego sprzętu
1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta 13 12 25
2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej 5 6 11
3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa 10 4 14
4 Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Piłsudskiego 6 15 21
5 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jadwigi Korczakowskiej
13 13 26
6 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego 6 4 10
7 Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Batalionu „Zośka”  
2 4 6
8 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. Juliana Filipowicza 6 3 9
9 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II 8 5 13
10 Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego 12 5 17
11 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich 5 8 13
12 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny   5 8 13
Razem 91 87 178

Za przygotowanie i realizację Projektów grantowych Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + odpowiadał Wydział Informatyki oraz Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Otwocka.