Close

Zakres działań

Do zadań Oświaty Miejskiej należy m.in.

  • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • pomoc dyrektorom jednostek obsługiwanych w opracowywaniu planów finansowych i jego zmian
  • prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planie finansowym poszczególnych jednostek obsługiwanych oraz przygotowanie dla dyrektorów jednostek obsługiwanych propozycji zmian tych planów
  • obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej
  • przygotowanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników obsługiwanych jednostek oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych
  • pomoc w postaci dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  • prowadzenie elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej i sporządzanie sprawozdań zbiorczych na szczeblu gminnym

Więcej informacji znajduje się poniżej w statucie Oświaty Miejskiej.

Statut Jednostki Budżetowej Oświata Miejska z siedzibą w Otwocku przy ul. Johna Lennona 4

Zadania statutowe:

Awans zawodowy nauczycieli

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego i zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną – Prezydent Miasta Otwocka nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego Formularze do pobrania: wzór wniosku – mianowany – od 01.09 Zaświadczenie dyrektora […]
Font Resize
Contrast