oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Oświata Miejska

Zakres działań

Zadbaj o edukację swojego dziecka

Przedszkole i szkoła

Rejestracja

ROK 2021/2022

Aktualności

Ostatnie wydarzenia w Otwockiej Oświacie 

INWESTYCJE Z BUDŻETU MIASTA OTWOCKA

stan na dzień 25.09.2017 r.

Budowa nawierzchni bezpiecznej

Przedszkole nr 3

See More

Wymiana pieca gazowego c.o.

Przedszkole nr 4

See More

zakup wentylatora z ogrzewnicą

Przedszkole nr 6

See More

bezpieczny plac zabaw

Przedszkole nr 15

See More

termomodernizacja budynku przedszkola

Przedszkole nr 17

See More

modernizacja i rozbudowa placu zabaw

Przedszkole nr 17

See More

zakup kuchni gazowej

Przedszkole nr 18

See More

zakup szafek ze stali nierdzewnej

Przedszkole nr 20

See More

wymiana ogrodzenia

Szkoła Podstawowa nr 5

See More

zakup szaf przelotowych

Szkoła Podstawowa nr 6

See More

projekt i budowa bieżni lekkoatletycznej

Szkoła Podstawowa nr 6

See More

wymiana pieca gazowego c.o.

Szkoła Podstawowa nr 9

See More

projekt sali gimnastycznej

Szkoła Podstawowa nr 9

See More

zakup akcesoriów kuchennych

Szkoła Podstawowa nr 12

See More

budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego

Szkoła Podstawowa nr 12

See More

projekt i budowa strefy rekreacyjno - edukacyjnej

Gimnazjum nr 1

See More

wymiana pieca gazowego c.o.

Gimnazjum nr 1

See More

zakup mat sportowych

Gimnazjum nr 2

See More

budowa placu zabaw

Gimnazjum nr 2

See More

zakup szafek i regałów do kuchni i magazynu

Gimnazjum nr 2

See More

projekt i budowa placu zabaw

Gimnazjum nr 3

See More

przebudowa wejścia do budynku szkoły

Gimnazjum nr 3

See More

zakup pieca konwekcyjnego

Gimnazjum nr 2

See More

przebudowa kuchni szkolnej i doprowadzenie gazu

Gimnazjum nr 4

See More

Pobierz pełną tabelę inwestycji:

Pobierz PDF

Prezentacja inwestycji

Miasto Otwock, jako organ prowadzący publiczne placówki oświatowe przy udziale Oświaty Miejskiej w Otwocku na przestrzeni ostatnich lat podjęło szereg działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania otwockich przedszkoli i szkół oraz poprawiających komfort i bezpieczeństwo uczniów.

Najważniejsze z dokonań prezentujemy Państwu w części opisowej wraz z galeriami zdjęć obiektów oświatowych, w których komfort funkcjonowania został podniesiony, dzięki realizacji różnych programów i przeprowadzonych inwestycji.W roku 2017 dzięki zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy uzyskano dofinansowanie z MEN na kwotę 348.935,00 zł, przeznaczoną na:

  • doposażenie świetlic w gimnazjach publicznych od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe,
  • zakup mebli w pomieszczeniach do nauki ( ławki i krzesła) w gimnazjach od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe,
  • remonty sanitariatów w gimnazjach od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe

W każdym gimnazjum przekształconym w szkołę podstawową  powstały świetlice, w pełni wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne. Pozwala to dzieciom  na rozwijanie umiejętności cyfrowych, komunikacyjnych i poznawczych. Wydzielenie i wyposażenie różnych stref w świetlicach (edukacyjnych, relaksacyjnych, profilaktycznych itp.) pozwoliło na uatrakcyjnienie dzieciom pobytu i umożliwiło wielokierunkowy, indywidualny rozwój dziecka, w tym wspomogło proces grupowej, pełnej socjalizacji dziecka w zespole.

Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1

Doposażenie pomieszczeń do nauki w funkcjonalne meble pozwoliło uatrakcyjnić wygląd klas dla najmłodszych dzieci, podniosło komfort spędzania czasu w salach i zwiększyło poczucie bezpieczeństwa.

Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 4

W związku z wprowadzeniem reformy oświaty zaszła konieczność wykonania nowych sanitariatów  lub przystosowania istniejących do potrzeb uczniów klas najmłodszych. Dało to możliwość korzystania uczniom ze sprzyjającej im infrastruktury sanitarnej.

Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 12
Szkoła Podstawowa nr 12

Miasto Otwock pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kwotę 64.822 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną dla dziesięciu szkół podstawowych.

Pozyskana dotacja zapewniła uczniom otwockich placówek oświatowych profesjonalną opiekę pielęgniarską, działania profilaktyczne oraz pomoc przedlekarską. Dwie z dziesięciu placówek są placówkami posiadającymi oddziały integracyjne i terapeutyczne, gdzie znaczna część uczniów wymaga wzmożonego wsparcia i opieki pielęgniarki szkolnej, co w dobrze i profesjonalnie wyposażonym gabinecie jest łatwiejsze do zapewnienia.

Z uzyskanych środków zakupiono wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę, w zależności od potrzeb placówek w tym zakresie.

Szkoła Podstawowa Nr 1

W ramach Projektu „Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”, Szkoły Podstawowe nr 2 im. I. Sendlerowej, nr 3 im. T. Morusa , nr 4 im. J. Piłsudskiego oraz nr. 7 im. Batalionu „Zośka” z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku (jako 4 z 71 szkół Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego), otrzymały wsparcie w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy dla uczniów klas gimnazjalnych.

Wsparcie w ramach projektu skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach – łącznie 78 osób oraz 4445 uczniów. Głównym celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem do 30 VI 2019 roku.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, Miasto Otwock otrzymało dofinansowanie dla szkół podstawowych.

Celem Programu jest wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły, zgodnie z ich potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli dzięki możliwościom korzystania z innowacyjnych technologii. Dla każdej z aplikujących szkół dofinansowanie z programu wraz z wkładem własnym Miasta wyniosło po 17,5 tyś zł.

W ramach projektu przyznane środki przeznaczono na zakup m.in.:

  • tablic interaktywnych
  • monitorów interaktywnych
  • projektorów
  • systemów nagłośnienia

Projekt pn. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Ogólna wartość projektu to: 9.774.059,66 zł. Wartość dofinansowania z funduszy UE: 7 819 247,72 zł

W ramach projektu planowana jest kompleksowa termomodernizacja 16 budynków użyteczności publicznej w tym m. in.  Przedszkola nr 4, 6, 10, 15, 17, 18, 20;  SP nr 1, 9; byłe gimnazja obecnie SP nr 3, 4, 7.

Prace obejmą w szczególności termomodernizację ścian, stropodachów, poddaszy, częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę kotłów grzewczych, instalację nowoczesnego systemu CO, modernizację oświetlenia, zastosowanie OZE.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii cieplnej potrzebnej do zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania pomieszczeń, ograniczenie zużycia energii elektrycznej zapewni oszczędności i przyczyni się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Działania te wpłyną na poprawę jakości powietrza, co istotnie podniesie komfort życia mieszkańców Otwocka.

W 2017 roku przeprowadzono termomodernizację w Przedszkolu nr 17.

W wielu placówkach oświatowych przeprowadzono remonty i inwestycje poprawiające komfort ich funkcjonowania.

W Szkole Podstawowej nr 6 wykonano bieżnię, w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3 plac zabaw. Szkoła Podstawowa nr 1 dysponuje nowoczesnym boiskiem, z kolei przy Szkole Podstawowej nr 7 powstał nowy obiekt sportowy. W Przedszkolu nr 17 po zakończeniu prac termomodernizacyjnych zorganizowano nowy ogród dla dzieci oraz plac zabaw. Przedszkole nr 15 dysponuje nowym ogrodzeniem, nowym ogrodem i placem zabaw dla dzieci. Prowadzone inwestycje miały także na celu ochronę środowiska naturalnego. W szkołach podstawowych nr 2 i nr 6 wykonano przyłącza gazowe. Przedszkola wyposażono w oczyszczacze powietrza.

Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 20
Przedszkole nr 20
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 7

Od 1 września 2017 roku gmina ma obowiązek zapewnienia możliwo-ści korzystania z edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom biorącym udział w rekrutacji w wieku od 3 do 5 lat, a dzieciom 6 – letnim miej-sca do realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Miasto Otwock utworzyło dodatkowe 125 miejsc w przedszkolach, tj. nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej oraz w dodatkowym oddziale przedszkol-nym w Przedszkolu nr 10 „Leśne Skrzaty”.

Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3

W okresie wakacyjnym w placówkach na potrzeby dzieci adaptowane były sale lekcyjne, zakupiono nowe meble i pomoce dydaktyczne, re-montowane sanitariaty i szatnie. Na nowopowstałym placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 na najmłodszych czekają nowe huśtawki, zjeżdżalnie, tunele i domki. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom mali mieszkańcy Otwocka mają zapewnione bezpieczne, higieniczne i wszechstronne warunki do edukacji, wychowania i opieki.


Ponadto w ramach programu e-Urząd każda placówka otrzymała komputer. W każdej szkole podstawowej przy współpracy z OPWiK powstały źródełka wody pitnej dla uczniów.


Miasto Otwock realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europej-skich „Szkoła bliżej nauki”. Zakłada on stworzenie w 7 gminach War-szawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania oparte-go na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej. Projekt obejmuje wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodni-czych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno – badawczych.


W zawiązku z otrzymaniem zwiększonej subwencji w roku 2018 z rezerwy części oświatowej, Oświata Miejska przeznaczyła środki w Szkole Podstawowej nr 3 na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, oraz pomieszczeń do nauki dla uczniów z młodszych roczników. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie dla SP nr 1 i SP nr 5 do wyposażenia w pomoce dydaktyczne w niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 5

Galeria

Zobacz zdjęcia z ostatnich wydarzeń Oświaty Miejskiej

  • All
  • Placówki