oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl
22 788 02 06
Close

Projekty Unijne

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róźnic w jakości usług edukacyjnych,

projekt pt: Szanse edukacyjne uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Otwock

Koordynator Projektu: mgr Aurelia Trzaskowska tel: 22 779 11 27 wew. 36