Inwestycje Oświaty Miejskiej – Oświata Miejska w Otwocku ...

Inwestycje Oświaty Miejskiej

INWESTYCJE Z BUDŻETU MIASTA OTWOCKA

Miasto Otwock, jako organ prowadzący publiczne placówki oświatowe przy udziale Oświaty Miejskiej w Otwocku na przestrzeni ostatnich lat podjęło szereg działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania otwockich przedszkoli i szkół oraz poprawiających komfort i bezpieczeństwo uczniów.

Najważniejsze z dokonań prezentujemy Państwu w części opisowej wraz z galeriami zdjęć obiektów oświatowych, w których komfort funkcjonowania został podniesiony, dzięki realizacji równych programów i przeprowadzonych inwestycji.

Świetlice

W każdym gimnazjum przekształconym w szkołę podstawową  powstały świetlice, w pełni wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne. Pozwala to dzieciom  na rozwijanie umiejętności cyfrowych, komunikacyjnych i poznawczych. Wydzielenie i wyposażenie różnych stref w świetlicach (edukacyjnych, relaksacyjnych, profilaktycznych itp.) pozwoliło na uatrakcyjnienie dzieciom pobytu i umożliwiło wielokierunkowy, indywidualny rozwój dziecka, w tym wspomogło proces grupowej, pełnej socjalizacji dziecka w zespole.

Klasy

Doposażenie pomieszczeń do nauki w funkcjonalne meble pozwoliło uatrakcyjnić wygląd klas dla najmłodszych dzieci, podniosło komfort spędzania czasu w salach i zwiększyło poczucie bezpieczeństwa.

Sanitariaty

W związku z wprowadzeniem reformy oświaty zaszła konieczność wykonania nowych sanitariatów  lub przystosowania istniejących do potrzeb uczniów klas najmłodszych. Dało to możliwość korzystania uczniom ze sprzyjającej im infrastruktury sanitarnej.

Pracownie Przedmiotowe

Gabinety Lekarskie

Miasto Otwock pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kwotę 64.822 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną dla dziesięciu szkół podstawowych.

Pozyskana dotacja zapewniła uczniom otwockich placówek oświatowych profesjonalną opiekę pielęgniarską, działania profilaktyczne oraz pomoc przedlekarską. Dwie z dziesięciu placówek są placówkami posiadającymi oddziały integracyjne i terapeutyczne, gdzie znaczna część uczniów wymaga wzmożonego wsparcia i opieki pielęgniarki szkolnej, co w dobrze i profesjonalnie wyposażonym gabinecie jest łatwiejsze do zapewnienia.

Z uzyskanych środków zakupiono wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę, w zależności od potrzeb placówek w tym zakresie.

Bliżej Rynku Pracy - Zitegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

W ramach Projektu ?Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF?, Szkoły Podstawowe nr 2 im. I. Sendlerowej, nr 3 im. T. Morusa , nr 4 im. J. Piłsudskiego oraz nr. 7 im. Batalionu ?Zośka? z Oddziałami Integracyjnymi w Otwocku (jako 4 z 71 szkół Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego), otrzymały wsparcie w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy dla uczniów klas gimnazjalnych.

Wsparcie w ramach projektu skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach ? łącznie 78 osób oraz 4445 uczniów. Głównym celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem do 30 VI 2019 roku.

Pomoce Dydaktyczne

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 ? ?Aktywna tablica?, Miasto Otwock otrzymało dofinansowanie dla szkół podstawowych.

Celem Programu jest wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły, zgodnie z ich potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli dzięki możliwościom korzystania z innowacyjnych technologii. Dla każdej z aplikujących szkół dofinansowanie z programu wraz z wkładem własnym Miasta wyniosło po 17,5 tyś zł.

W ramach projektu przyznane środki przeznaczono na zakup m.in.:

  • tablic interaktywnych
  • monitorów interaktywnych
  • projektorów
  • systemów nagłośnienia

 

Termomodernizacja

Projekt pn. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Ogólna wartość projektu to: 9.774.059,66 zł. Wartość dofinansowania z funduszy UE: 7 819 247,72 zł

W ramach projektu planowana jest kompleksowa termomodernizacja 16 budynków użyteczności publicznej w tym m. in.  Przedszkola nr 4, 6, 10, 15, 17, 18, 20;  SP nr 1, 9; byłe gimnazja obecnie SP nr 3, 4, 7.

Prace obejmą w szczególności termomodernizację ścian, stropodachów, poddaszy, częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę kotłów grzewczych, instalację nowoczesnego systemu CO, modernizację oświetlenia, zastosowanie OZE.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii cieplnej potrzebnej do zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania pomieszczeń, ograniczenie zużycia energii elektrycznej zapewni oszczędności i przyczyni się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Działania te wpłyną na poprawę jakości powietrza, co istotnie podniesie komfort życia mieszkańców Otwocka.

W 2017 roku przeprowadzono termomodernizację w Przedszkolu nr 17.

Place Zabaw Oraz Tereny Wokół Placówek

W wielu placówkach oświatowych przeprowadzono remonty i inwestycje poprawiające komfort ich funkcjonowania.

W Szkole Podstawowej nr 6 wykonano bieżnię, w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3 plac zabaw. Szkoła Podstawowa nr 1 dysponuje nowoczesnym boiskiem, z kolei przy Szkole Podstawowej nr 7 powstał nowy obiekt sportowy. W Przedszkolu nr 17 po zakończeniu prac termomodernizacyjnych zorganizowano nowy ogród dla dzieci oraz plac zabaw. Przedszkole nr 15 dysponuje nowym ogrodzeniem, nowym ogrodem i placem zabaw dla dzieci. Prowadzone inwestycje miały także na celu ochronę środowiska naturalnego. W szkołach podstawowych nr 2 i nr 6 wykonano przyłącza gazowe. Przedszkola wyposażono w oczyszczacze powietrza.

Nowe Miejsca W Przedszkolach

Od 1 września 2017 roku gmina ma obowiązek zapewnienia możliwo-ści korzystania z edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom biorącym udział w rekrutacji w wieku od 3 do 5 lat, a dzieciom 6 ? letnim miej-sca do realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Miasto Otwock utworzyło dodatkowe 125 miejsc w przedszkolach, tj. nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej oraz w dodatkowym oddziale przedszkol-nym w Przedszkolu nr 10 ?Leśne Skrzaty?.

Murale Na Szkolnych Ścianach

Inne

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.