Placówki

Przedszkola Przedszkola podlegające Oświacie Miejskiej

Szkoły Podstawowe Szkoły podstawowe podlegające Oświacie Miejskiej

Placówki Niepubliczne Placówki niepubliczne podlegające Oświacie Miejskiej