Dowóz Dzieci Niepełnosprawnych – Oświata Miejska w Otwocku

Dowóz Dzieci Niepełnosprawnych

WNIOSEK – do pobrania

OŚWIADCZENIE – do pobrania

RACHUNEK – do pobrania

Informacje dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

 1. niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 2. uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 3. dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Art. 39a. Prawo oświatowe:

Zwrot przez gminę kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów

 1. Obowiązki, o których mowa wart. 32sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ust. 6 i art. 39 organizacja sieci publicznych szkół podstawowych ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:
  koszt = (a–b) × c

gdzie:
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

 1. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawieart. 34aużywanie do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz.2201 t.j.).

 

Oświata Miejska w Otwocku, realizuje powyższy obowiązek poprzez organizację dowozu w dwóch formach:

 • zbiorowego, zorganizowanego przez Oświatę Miejską,
 • indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów ww. zadania  na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem, a Miastem Otwock.  Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy. Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzic był dysponentem samochodu osobowego. Podstawą wypłaty zwrotu kosztów dowozu jest Rachunek, który powinien być składany przez rodzica za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca a w grudniu do ostatniego dnia zajęć, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na dany rok szkolny wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Oświacie Miejskiej ul. J. Lennona 4 w Otwocku lub przesłać pocztą w terminie: od 10 czerwca do 10 lipca. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek,
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego (w przypadku zwrotu kosztów dowozu),
 • oświadczenie oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.