Projekt „Poznaj Polskę”. – Oświata Miejska w Otwocku

Projekt „Poznaj Polskę”.

Projekt „Poznaj Polskę”.

Projekt „Poznaj Polskę”

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie i nauczyciele otwockich szkół mogli wyjechać na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę”. Środki finansowe przyznawane zostały przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. W ramach wycieczek edukacyjnych uczniowie mieli możliwość odkrywać bogactwa przyrodnicze, historyczne                          i kulturalne naszego kraju.

Organy prowadzące szkoły uzyskały dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodziło z wkładu własnego (przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce oraz wkład niefinansowy).

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Ze środków pochodzących z dotacji mogły być finansowane tylko wydatki uwzględnione           w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

  • koszty przejazdu,
  • bilety wstępu,
  • usługa przewodnicka,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

W roku szkolnym 2021/2022 w programie wzięło udział 8 otwockich szkół podstawowych.

Całkowity koszt wycieczek to 70 890,00 zł (przy czym 56 712,00 zł to kwota przyznanej dotacji, a kwota 14 178,00 zł to wkład własny samorządu).

Dofinansowanie do wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”
w roku szkolnym 2021/2022

„Poznaj Polskę” edycja jesień 2022 r.