Rządowy program “Aktywna tablica” – Oświata Miejska w Otwocku

Rządowy program “Aktywna tablica”

Rządowy program ``Aktywna tablica``

Rządowy program „Aktywna tablica” Miasto Otwock otrzymało dofinansowanie również w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2022 roku objęte zostały:

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019,
  • szkoły ponadpodstawowe,
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych,
  • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych.

W latach 2020-2024 szkoły mogły skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

➢ każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;

➢ każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;

➢ każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;

➢ każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Głównym celem programu było wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły, zgodnie z ich potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania innowacyjnych Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Otwocka za rok szkolny 2021/2022 strona 47 technologii. Nowelizacja programu miała na celu również doposażenie szkół w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość, co wynikało z utrzymującego się zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Program rozszerzony został o możliwość zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz wprowadzono nowy rodzaj sprzętu i pomocy dydaktycznych: zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ramach zestawu można było zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze

W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 r. przyznano wsparcie finansowe:

  • Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w wysokości: 35 000,00 zł,
  • Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w wysokości: 35 000,00 zł,
  • Szkole Podstawowej nr 5 im. J. Korczakowskiej w wysokości: 35 000,00 zł.

W 2023 roku, tak jak i w poprzednim, realizowana jest kolejna edycja rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

W 2023 roku wsparciem finansowym objęta została Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. Juliana Filipowicza. Kwota przyznana z programu rządowego „Aktywna tablica” to kwota: 35 000,00 zł. Uzyskaną kwotę można było przeznaczyć na zakup interaktywnych monitorów, tablic interaktywnych, projektorów, głośników, a także pomocy dydaktycznych TIK.