Rządowy program “Laboratoria przyszłości” – Oświata Miejska w Otwocku

Rządowy program “Laboratoria przyszłości”

Rządowy program ``Laboratoria przyszłości``

Rządowy program “Laboratoria przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to największa państwowa inwestycja w nowoczesną edukację, finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów “Polskiego Ładu”. W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.

Głównym celem programu było zapobieganie skutkom stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez zapewnienie możliwie największej liczbie uczniów szkół dostępu do wyposażenia potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności podstawowych  i przekrojowych, w szczególności w zakresie zdolności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności  w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Cel główny był realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • zapewnienie szkołom środków finansowych na rozwijanie szkolnej infrastruktury i wyposażenie szkół;
  • stworzenie przestrzeni szkolnej umożliwiającej wymianę wiedzy, dobrych praktyk w rozwijaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości, w tym zwłaszcza umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań informacyjnych w tym obszarze.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, dla organów prowadzących szkoły. Wsparcie było przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Szkoły, które otrzymały środki, mogły kupować wyposażenie ujęte wyłącznie w katalogu. Katalog sprzętu jest dostępny na stronie programu i zawiera on wykaz, jak również opis wymagań dla wyposażenia podstawowego (tj. drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrywania audio
i video oraz lutownic z akcesoriami), jak i dodatkowe, dobierane swobodnie przez szkoły
(od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne).

Wysokość wsparcia finansowego na szkołę uzależniona była od liczby uczniów w danej szkole.

W ramach programu “Laboratoria Przyszłości” organy prowadzące szkoły mogły otrzymać do:

  • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów,
  • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów,
  • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów
  • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów

W ramach Laboratoriów Przyszłości miasto Otwock, otrzymało od państwa wsparcie finansowe w wysokości 1 081 600,00 zł.

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego obejmował 10 szkół w łącznej liczbie uczniów: 3 491.

Tabela 1. Dofinansowanie szkół w ramach programu “Laboratoria Przyszłości

 

W ramach programu “Laboratoria Przyszłości” zakupiono do szkół wyposażenie takie jak:

Sprzęt do nagrań, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku w tym: kamery przenośne, statyw i oświetlenie, mikrofony z akcesoriami, greenscreen, konsola/mikser dźwięku z akcesoriami, gimbal, aparaty fotograficzne z akcesoriami i blendą, dyktafon, oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video, nagłośnienie i inne;

– Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie,
w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki
w tym: Google Wirtualnej rzeczywistości wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającym ich funkcjonowanie, mikroskop wraz z akcesoriami, pen 3D z akcesoriami, drukarki 3D z akcesoriami, laptop do pracy z drukarkami, mikrokontroler z innymi akcesoriami;

Sprzęt gospodarstwa domowego w tym: maszyny do szycia, akcesoria do maszyny do szycia, szydełka i druty dziewiarskie, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego (kuchenka elektryczna
z piekarnikiem, blendę, mikser, robot wielofunkcyjny, lodówka, opiekacz, żelazko, zastawy stołowe, komplety sztućców, zestawy garnków i patelni, zestawy desek oraz inne akcesoria.

Dzięki wsparciu finansowemu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.