Awans Zawodowy Nauczycieli – Oświata Miejska w Otwocku

Awans Zawodowy Nauczycieli

Awans Zawodowy Nauczycieli

Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – staż  zakończony po 1.09.2019 r.

Oświata Miejska w Otwocku nie wymaga, aby dokumentacja była przedkładana w segregatorze biurowym z dokumentami umieszczonymi w koszulkach foliowych.

Dokumentacja może być przygotowana w papierowej wiązanej teczce lub skoroszycie, dokumenty nie muszą być umieszczone w koszulkach foliowych.

 • wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
 1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego;
 3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
 4. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego- kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • ocena dorobku zawodowego za okres stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Wszelką dokumentację związaną z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego należy składać w Oświacie Miejskiej w Otwocku, która mieści się przy ul. Johna Lennona 4 w Otwocku.

______________________________________________________________________________

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego i zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną – Prezydent Miasta Otwocka nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w drodze postępowania egzaminacyjnego:

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) – rozdział 3a;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. – w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

Terminy i sposób załatwienia:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zobowiązany jest złożyć w roku kalendarzowym, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski:

 • do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku;
 • do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.

Miejsce składania dokumentów:

Oświata Miejska w Otwocku, ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock, pokój nr 2, tel. 22, 788-02-06,

sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli prowadzi Pani Izabela Gontarz – pracownik Oświaty Miejskiej w Otwocku (nr. tel. 22,788-02-06, wew. 31).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
 1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego;
 3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
 4. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego- kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 • ocena dorobku zawodowego za okres stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Analiza formalna wniosku:

Organ prowadzący przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego i wymaganej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub złożona dokumentacja, nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dnia wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Informacja o egzaminie i jego przebieg:

Egzamin odbywa się w siedzibie Oświaty Miejskiej w Otwocku (ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock), a o jego terminie nauczyciel jest powiadamiany na co najmniej 7 dni przed wyznaczona datą. Komisję Egzaminacyjną powołuje Prezydent Miasta Otwocka.

W skład komisji wchodzą:

 • Przedstawiciel organu prowadzącego, jako jej przewodniczący;
 • Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • Dyrektor szkoły;
 • Dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • Przedstawiciel związku zawodowego (jeśli nauczyciel wnioskował).

Egzamin:

Komisja Egzaminacyjna  zapoznaje się  z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel:

 • prezentuje dorobek zawodowy;
 • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności poprzez:
 1. zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
 2. wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Dokumentacja udostępniona członkom komisji:

– sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

– ocena dorobku zawodowego za okres stażu

Dyplomy, świadectwa, akt nadania kontraktowego – do dyspozycji przewodniczącego

Ocena punktowa z egzaminu:

Komisja Egzaminacyjna ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego (§ 7 ust. 2 pkt 1 – 8)

1) § 7 ust. 2 pkt  1 rozporządzenia

„uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją „

2) § 7 ust. 2 pkt  2 rozporządzenia

„umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”

3) § 7 ust. 2 pkt  3 rozporządzenia

„umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia”

4) § 7 ust. 2 pkt 4  rozporządzenia

„umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy”

5) § 7 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia

„umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego”

6) § 7 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia

„umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

7) § 7 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia

„umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

8) § 7 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia

„umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych”

Każdy z członków komisji ocenia punktach według skali od 0 do 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji, oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu, na podstawie którego organ prowadzący szkołę nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, stopień nauczyciela mianowanego. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem.