Dowóz Dzieci Niepełnosprawnych

Dowóz Dzieci Niepełnosprawnych

WNIOSEK – do pobrania

OŚWIADCZENIE – do pobrania

RACHUNEK – do pobrania

Dokumenty należy składać do 20-go  czerwca każdego roku.

 

Informacje dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (5-6 lat), szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), obowiązkiem gminy jest: 

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 

Art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Art. 39a. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzezzorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. 
 2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:  

 

koszt= (a – b) c  d/100

gdzie:  

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, 

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,  

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, 

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu. 

 

 1. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 
 1. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. 
 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 

Dokumenty, jakie należy dostarczyć do Oświaty Miejskiej:
Rodzic/opiekun/opiekun prawny składa komplet dokumentów do  Oświaty Miejskiej wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • wniosek o bezpłatny dowóz dla ucznia niepełnosprawnego,
 • kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 • oświadczenie oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego (w przypadku zwrotu kosztów dowozu)