...

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024-2025

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 maja 2024 roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock zgodnie z  Zarządzenia Nr 15/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

(W załączeniu zarządzenie nr 15/2024)

Rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa i prowadzona będzie elektronicznie pod adresem strony https://rekrutacje-otwock.pzo.edu.pl/ Istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

Kandydaci którzy nie zostali przyjęci w rekrutacji podstawowej mają możliwość udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

  • Od 6 maja 2024 r. od godz. 9:00 do 10 maja 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu uzupełniającym.
  • Od 13 do 15 maja 2024 r. do godz. 8:00 – weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną.
  • 16 maja 2024 r. godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 16 do 22 maja 2024 r. do godz. 15 – obowiązek potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia w postaci pisemnego lub elektronicznego oświadczenia.
  • 23 maja 2024 r. godz. 12 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  • Od 24 maja 2024 r. – procedura odwoławcza zgodnie z art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz 900 z późn. zm.)

(W terminie trzech dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja w terminie trzech dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie. W terminie trzech dni od dnia jego otrzymania, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu. W terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor wydaje rozstrzygnięcie, na które można wnieść skargę do sądu administracyjnego).

 

Postępowanie uzupełniające będzie przeprowadzone w publicznych szkołach, które będą dysponowały wolnymi miejscami po postępowaniu rekrutacyjnym.

Poniżej lista placówek biorąca udział w rekrutacji uzupełniającej (pogrubioną czcionką oznaczono dodatkowe oddziały):

LP PLACÓWKA LICZBA WOLNYCH MIEJSC
1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. TOMASZA MORUSA 23
2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JADWIGI KORCZAKOWSKIEJ 4
3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. MICHAŁA ELWIRO ANDRIOLLEGO 22
4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. BATALIONU “ZOŚKA” Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 4
5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. GEN. JULIANA FILIPOWICZA 8
6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA PAWŁA II 9
7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 20
     SUMA 90

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.