...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2024-2025

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2024-2025

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2024 roku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Otwocka zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

(W załączeniu zarządzenie nr 14/2024)

Kandydaci którzy nie zostali przyjęci w rekrutacji podstawowej mają możliwość udziału w rekrutacji uzupełniającej. Nabór będzie prowadzony w formie elektronicznej pod adresem strony: https://rekrutacje-otwock.pzo.edu.pl/ w terminie od 20.05.2024 roku do 24.05.2024 r.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

  • Od 20 maja 2024 r. od godz. 9:00 do 24 maja 2024 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.
  • Od 27 do 29 maja 2024 r. do godz. 8:00  – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
  • 4 czerwca 2024 r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 4 do 7 czerwca 2024 r. do godz. 15 – obowiązek potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 10 czerwca 2024 r. godz. 12 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  • Od 11 czerwca 2024 r. – procedura odwoławcza zgodnie z art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

(W terminie trzech dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja w terminie trzech dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie. W terminie trzech dni od dnia jego otrzymania, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu. W terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor wydaje rozstrzygnięcie, na które można wnieść skargę do sądu administracyjnego).

 

Postępowanie uzupełniające będzie przeprowadzone w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą dysponowały wolnymi miejscami po postępowaniu rekrutacyjnym.

Poniżej lista placówek biorąca udział w rekrutacji uzupełniającej:

Lp Placówka Oddział Liczba wolnych miejsc
1 Przedszkole Nr 6 Oddział przedszkolny – Trzylatki – Czterolatki – Pięciolatki – Sześciolatki 12
2 Przedszkole Nr 10 „Leśne skrzaty” Oddział przedszkolny – Trzylatki – Czterolatki – Pięciolatki – Sześciolatki 22
3 Przedszkole Nr 16 „Grymuś” Oddział przedszkolny – Trzylatki 6
4 Przedszkole Nr 18 Oddział przedszkolny – Trzylatki – Czterolatki – Pięciolatki – Sześciolatki 11
5 Przedszkole Nr 20 Oddział przedszkolny – Trzylatki – Czterolatki – Pięciolatki – Sześciolatki 19
6 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej Oddział przedszkolny – Trzylatki – Czterolatki – 8
7 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. M. E. Andriolliego Oddział przedszkolny – Pięciolatki – Sześciolatki 3
    SUMA 81

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.